Fylkesprogram 2015-19

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

Fremfor økonomisk vekst for en hver pris vil vi over på kretsløpsøkonomi som tar hensyn til økosystemenes bærekraft. Overskudd fra økonomisk virksomhet bør tas ut som fritid for å sikre økt livskvalitet og samfunnsmangfold. Alle demokratiske, offentlige samfunnsstrukturer bør bygges på disse verdiene. Miljøproblemer kjenner ikke landegrenser.

Matproduksjon og jordvern

 • De Grønne mener at bærekraftig matproduksjon er en helt grunnleggende verdi i vårt samfunn, og at økologiske prinsipper oppfyller dette helhetssynet best.
 • De Grønne har en nullvisjon for nedbygging av matjord. Norge er et lite landbruksland, bare 2,6% er dyrka mark. Samtidig importerer vi nesten 60 % av kraftfôrråvarene. I fremtiden kan vi ikke ta for gitt at vi kan basere vårt forbruk i Norge på areal og naturressurser i andre land.
 • Norsk mat må oppfylle strenge krav til miljøhensyn, etisk husdyrproduksjon og gode forhold for bøndene. Det samme må vi kreve av importert mat og råvarer.

Samferdsel

 • De Grønne ønsker et reelt løft i kollektivsatsing og utbyggingen av sykkelveier. Dermed vil den fremtidige utviklingen av våre lokalsamfunn, tettsteder og byer være bedre tilrettelagt for gående og syklende, og ha fokus på bruk av tilgjengelig kollektivtransport.
 • Vi ønsker levende og grønne byer. Derfor bør begrensninger av parkering i byene etterstrebes slik at vi kan etablere bilfrie sentrumssoner. Dette løses blant annet med gode kollektivløsninger. All kapasitetsøkning av bilveier må legges på is.
 • Vi ønsker en storstilt satsing på utbygging av et sammenhengende sykkelveinett i fylket, med fokus på transportårene inn mot kommunesentre, andre knutepunkt og togstasjoner.
 • De Grønne vil ha mest mulig godstrafikk over på jernbane, og øke kapasiteten på jernbanens godsterminaler.
 • Vi foretrekker alternativ 2b for dobbeltsporet togtrasé gjennom nedre Glomma for å få en mest mulig effektiv transportåre gjennom Østfold (ny stasjon på Rolvsøy).  Dette forutsatt at Fredrikstad og Sarpsborg knyttes til Østre linje og Kalnes med bybane/lokaltog.
 • Bompenger og rushtidsavgift bør subsidiere kollektivtilbudet slik at dette blir både bedre og billigere på bekostning av bilbruk.
 • Vi ønsker ikke en fast forbindelse over Oslofjorden, trafikken bør tas med miljøvennlige ferger.
 • Stanse videre kapasitetsøkning ved Moss lufthavn Rygge.

Etisk handel og miljøvennlig forbruk

 • Offentlige innkjøp må omfatte hensyn til etisk handel, miljøkrav og bærekraftig produksjon. Låneopptak skal minimaliseres og pengeplasseringer i offentlig regi skal være i tråd med grønn politikk.
 • De Grønne ønsker å endre fylkeskommunens innkjøpspraksis slik at den stimulerer til grønnere innkjøp – selv når det mest bærekraftige alternativet ikke er billigst.
 • I offentlige storkjøkken skal det tilbys vegetariske alternativer, og en høyest mulig andel økologiske råvarer.
 • Avfall fra offentlig virksomhet skal minimaliseres, og kildesorteres.
 • Det skal aktivt jobbes mot korrupsjon.

Naturvern

 • Naturopplevelser bidrar sterkt til menneskers livskvalitet og gir kunnskap og respekt for sammenhengene i naturen, og bør inkluderes bedre i skolens aktiviteter og undervisning.
 • Arter utryddes i svært høy hastighet pga menneskelig aktivitet. 4600 arter i Norge er truet av utrydding, og av dem ca. 1000 i Østfold. Skogen, kulturlandskap og kysten er livsviktige leveområder for disse artene. Artskartlegging må alltid gjennomføres før eventuelle inngrep i naturen iverksettes.

Dyrevern

 • De Grønne ønsker levedyktige stammer av rovdyr.
 • Vi sier nei til ville dyr på sirkus eller i annen underholdning.
 • Vi er imot pelsdyroppdrett.
 • Vi vil ha særlige tiltak for å holde bestanden av løskatter nede.
 • Vi mener at tilsynet med Dyrevernloven bør i varetas av andre enn Mattilsynet.

Boligpolitikk

 • Å bo er en menneskerett og fylket og kommunene må legge til rette for at alle som ikke har råd til å komme inn på boligmarkedet får tilbud om rimelige leieboliger.
 • Vi mener at gode bo- og nærmiljø er særlig viktig for vellykket integrering av mennesker med ulik etnisk bakgrunn, herunder tilhørighet til lokale kulturtilbud, barnehager og skoler.
 • Nye boliger må bygges forsvarlig, med fokus på arealutnytting og gode grønne bomiljøer, med lett tilgjengelig kollektivtilbud.

Helse for alle

 • Vi vil redusere det forretningsmessige fokuset og øke innslag av helse og omsorg i det offentlige helsevesenet. Tannhelsetjenesten må inn under ordinære helsetilbudet.
 • Den syke og de pårørende må i størst mulig grad få medvirke i behandling med forutsigbare behandlingsforløp.
 • Vi ønsker mer helhetlig fokus for å sikre god helse gjennom mosjon, deltagelse og kosthold.

Ny giv for yrkesfag

 • Pålegge kommunene å ta imot lærlinger innenfor helse og oppvekstfagene der elever står uten lærlingplass.
 • Stille krav om lærlinger som kriterier for å delta i kommunens anbudsrunder.
 • Sette ned et utvalg i fylke som skal vurdere balansen mellom antall skoleplasser som tilbys, og fremtidsbehovet for arbeidskraft innenfor det aktuelle yrket.
 • Sette tydeligere formelle krav til alle som skal ansettes som utdannings- og yrkesfaglige rådgivere.
 • Ansette flere helsesøstre i de videregående skolene.

Grønt næringsliv

 • En satsning på igangsetting og utvikling av energiprosjekter og miljøteknologi og samtidig lette vilkårene for etablering og drift av småbedrifter.
 • Etablere flere arbeidsplasser innen vedlikehold av dagens bygg, veier og anlegg.
 • Tilrettelegge for økt inkludering i arbeidslivet av alle grupper uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og funksjonsgrad. Arbeid bidrar til samfunnet og er vesentlig for livskvalitet.

Kultur og mangfold

 • Den kulturelle skolesekken og spaserstokken må videreføres.
 • Fylkets scener og øvelsesrom må støttes som viktige arenaer for et mangfoldig og tilgjengelig kulturliv. Både deltagelse i kulturutfoldelse og gode kulturopplevelser er viktig.
 • Vi ønsker å legge til rette for livssynsnøytrale seremonirom.
 • Vi vil bidra til å synliggjøre det flerkulturelle og fler-religiøse Østfold.
 • Tigging skal ikke forbys. Fattigdom bekjempes gjennom tiltak innen arbeids- og sosialpolitikken.