Vedtekter for Østfold MDG

Sist oppdatert på årsmøtet 04.03.2024

 

 

§1 Stiftelse og grunnlag

Østfold Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt fylkeslaget) er stiftet 21.11.2023, med virksomhet fra 01.01.2024. Fylkeslaget er en del av Miljøpartiet De Grønne og bygger på partiets prinsipprogram og vedtekter.

§2 Formål

Fylkeslaget har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i fylket, blant annet ved å søke representasjon i lokale folkevalgte organ. Fylkeslaget skal fremme lokal og regional politikk til partiets sentrale organer.

§3 Medlemskap, stemmerett og valgbarhet

a) Medlemskap, stemmerett og valgbarhet i fylkeslagets møter og organer følger av §4 og §5 i hovedvedtektene.

b) Til fylkeslagets nominasjons- og årsmøter benyttes følgende beregningsnøkkel for delegasjon: Alle lokallag får i utgangspunktet 3 grunndelegater. I tillegg får lokallagene 1 delegat per 30 medlemmer. Hvis en kommune ikke har eget/tilhører et lokallag, inngår alle medlemmer i slike kommuner i en samlet gruppe som får delegater i henhold til fylkeslagets beregningsnøkkel.

Sideorganisasjoner på fylkesnivå får 2 grunndelegater og 1 tilleggsdelegat per 50 medlemmer basert på sine egne medlemslister.

c) Fylkesstyrets medlemmer har tale- og forslagsrett på fylkeslagets årsmøter og nominasjonsmøter.

 

§4 Årsmøtet

a) Årsmøtet er fylkeslagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år senest seks uker før åpningen av det ordinære landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne. Styret skal sende melding om dato for årsmøtet til medlemmene med minst fire ukers varsel og endelig innkalling med saksliste og saksdokumenter senest to uker før møtet.

b) Stemmeretten på fylkeslagets nominasjons- og årsmøter er knyttet til delegatene. Et fylkesstyremedlem som velges som delegat for et lokallag har ikke stemmerett når fylkesstyrets framlagte årsmelding og regnskap behandles.

c) Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og valg. Andre saker kan behandles dersom de er nevnt i innkallingen eller hvis de er av hastekarakter og et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet aksepterer å behandle dem.

d) Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall, unntatt ved forslag om vedtektsendringer (jfr §8).

e) Årsmøtet velger en valgkomité på minst 3 medlemmer etter innstilling fra styret. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av styre og evt. nominasjons- og programkomite til neste årsmøte. Innstillingen skal følge med sakspapirene til årsmøtet.

f) Året før valg år velger årsmøtet en nominasjonskomite på minst 3 medlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen. Nominasjonskomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på valgliste. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller delegerer dette til styret. Valglisten vedtas av nominasjonsmøtet.

g) Året før lokalvalgår velger årsmøtet en programkomité på minst 3 medlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen. Programkomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på lokalt valgprogram. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller delegerer dette til styret. Programmet vedtas på årsmøtet i lokalvalgåret.

h) Styret og alle komiteer skal så langt som mulig bestå av maksimalt 60 % av ett kjønn og ha god geografisk og aldersmessig fordeling. Dersom sideorganisasjoner er etablert i kommunen/fylket, skal disse være representert.

i) Når forholdene krever det, kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med to ukers varsel. Når det kreves av minst 1/4 av medlemmene, eller av minst tre medlemmer dersom dette utgjør mer enn 1/4 av medlemmene, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de sakene som er nevnt i innkallingen.

§5 Styret

a) Fylkeslagets styre er lagets høyeste organ mellom representantskapsmøtene, velges av årsmøtet og står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i fylkeslaget, om ikke annet er bestemt av tidligere årsmøte. Styret plikter å legge fram årsmelding og regnskap for årsmøtet, føre protokoll over egne møter og sørge for forsvarlig arkivering av regnskap, årsmeldinger og protokoller. Styret plikter å følge opp krav fra offentlige myndigheter.

b) Styret skal bestå av minst seks medlemmer, inkludert leder som velges ved særskilt valg, nestleder(e), sekretær, kasserer og kvinnenettverkskontakt. Minst én nestleder skal ha et annet kjønn enn leder. Styret bør ha varamedlemmer som velges i nummerert rekkefølge. Grønn Ungdom velger i tillegg selv en fast representant og dens vara.

c) Leder for fylkestingsgruppene bør som hovedregel møte i styret, uten stemmerett med mindre de også er ordinære styremedlemmer.

d) Styremedlemmene velges for ett år om gangen.

e) Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene eller innkalte varamedlemmer er til stede, og uansett ikke ved mindre enn 3 personer. Ved stemmelikhet vil styreleders stemmegivning avgjøre saken.

f) Dersom leder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp rykker en nestleder opp for resten av perioden. Dersom ett eller flere andre styremedlemmer fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp, og dette medfører at styret blir stående med færre enn tre medlemmer uten at plassene kan fylles ved at varamedlemmer rykker opp, skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg.

g) Fylkeslaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av styret.

 

§6 Særskilte vedtekter for fylkeslaget

a) Fylkesstyret skal gi alle lokallag i fylket fullgod og løpende informasjon om egne vedtak og om aktiviteter fylkeslaget tar initiativ til eller deltar i.

b) Fylkesstyret skal etter beste evne bistå lokallag i fylket i deres arbeid, når lokallag uttrykker ønske om slik bistand. Lokallag har ikke krav på økonomiske bidrag fra fylkeslaget.

c) Det påhviler Miljøpartiet De Grønne å sørge for at fylkesstyret til enhver til har tilgang til registeret over medlemmer i fylket, men det påhviler også fylkesstyret å holde seg oppdatert om medlemsutviklingen i kommunene. Fylkesstyret skal arbeide for at det blir etablert lokallag av Miljøpartiet De Grønne i kommuner der medlemstallet gir grunnlag for dette.

d) Fylkesårsmøtet beslutter hvor mange delegater hvert enkelt lokallag kan sende til det påfølgende landsmøtet. Mindre lokallag kan inngå i grupper som til sammen sender en/ flere representant(er). Årsmøtet kan delegere til fylkesstyret å supplere antallet delegater/ varadelegater etter behov.

e) Landsstyrerepresentanter skal være fylkeslagets leder og en nestleder av et annet kjønn, med mindre årsmøtet bestemmer noe annet. Fylkesstyret velger personlige varaer for landsstyrerepresentantene.

§ 6.2 Representantskap

§ 6.2.1 Formål
Representantskapet er fylkeslagets øverste politiske og organisasjonsmessige organ mellom årsmøtene og kan brukes til orienteringer, dialog og beslutninger . Hovedfunksjonen er å bidra til økt lokaldemokrati ved å styrke lokallagenes deltakelse og sikre en god kontakt mellom folkevalgte og tillitsvalgte i fylkeslaget i arbeidet med å utvikle politikk og organisasjon.

§ 6.2.2 Faste medlemmer i representantskapet for MDG Østfold:

  • 1 representant fra hvert lokallag i fylket
  • 1 representant fra Grønn Ungdoms fylkeslag
  • 1 representant fra fylkesstyret
  • 1 folkevalgt fra hver kommune med folkevalgte
  • 1 folkevalgt fra fylkestingsgruppa
  • 1 folkevalgt fra stortingsgruppa som er innvalgt fra fylket

§ 6.2.3 Formaliteter og møtegjennomføring

a) Det skal avholdes minimum 2 ordinære representantskapsmøter pr. år.

b) Møteinnkalling og sakspapirer sendes ut 3 uker i forkant.

c) Representantskapet er vedtaksdyktig når minst 2/3 av representantene er til stede.

d) Representantskapet vedtar sin egen forretningsorden, og kan dermed gi andre møte-, tale- og forslagsrett på møtene. Dersom ikke annet blir bestemt, avgjøres sakene med simpelt flertall.

e) Det skal innkalles til representantskapsmøte om minimum tre lokallag eller 1/5 av representantene krever det.

f) Representantskapet kan kun fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen

g) Representantskapsmøtene er i utgangspunktet åpne for alle medlemmer i MDG Østfold.

h) Fylkesstyret er ansvarlig for å forberede møtene, sende innkallinger og sakspapirer samt sørge for å utnevne ordstyrer og referent.

§7 Tolkning av vedtektene

Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises til partiets kontrollkomité, hvis avgjørelse er endelig.

§8 Endring av vedtektene

Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte og må følge med innkallingen til dette. Endring av vedtektene krever et flertall på 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft straks.

§9 Oppløsning

Fylkeslaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår:

  • at det er færre enn tre medlemmer som ønsker å videreføre det
  • at de medlemmene som ønsker å videreføre det ikke er i stand til å oppfylle de kravene som stilles til lokal/fylkeslag i partiets vedtekter – at Miljøpartiet De Grønne oppløses, eller
  • at det skjer endringer i fylkesstrukturen som gjør deling av fylkeslaget eller sammenslutning med andre naturlig.

Ved oppløsning tilfaller fylkeslagets midler nærmeste overordnede nivå i Miljøpartiet de Grønne, eller ved oppløsning av partiet den organisasjon som overtar partiets midler. Ved sammenslutning med andre lag tilfaller midlene det sammensluttede laget. Ved deling av lag tilfaller midlene de nye lagene etter årsmøtets vedtak, ved manglende vedtak vil landsstyret avgjøre fordelingen av midler.