Fotocredit:

Forslag til forretningsorden – Nominasjonsmøte 28/11

Her følger fylkesstyrets forslag til forretningsorden til nominasjonsmøte 28/11, fylkeshuset i Sarpsborg, 19:00- 22:00.

13. november 2016

 1. Deltakelse

Som medlem i MDG Østfold regnes den som bor i Østfold, som har fylt 15 år, har betalt kontingent til partiet for inneværende eller foregående år, og ikke meldt seg ut.

Møtedeltakere skal registrere seg i forkant av møtet og være til stede fra møtet er satt til det avsluttes (mao de som kommer for sent til møtets åpning, kan ikke være deltaker). De har selv ansvar for å holde seg oppdatert om møtets gang. Dersom en deltaker midlertidig forlater nominasjonsmøtesalen, skal vedkommende levere inn sitt stemmeskilt / gi beskjed til tellekorpset ved utgangen, slik at de til enhver tid har oversikt over antall stemmeberettigede i rommet.

Observatører har ikke tale- eller forslagsrett, men kan gis ordet til kort hilsningstale ved oppstart eller avslutning av møtet.

Andre personer som ønsker å overvære nominasjonsmøtet, skal anvises egne plasser som gjester, så fremt plassen tillater det.

2. Konstituering

Fylkesleder åpner møtet, opplyser om antall delegater, konstituerer møte og fremmer forslag på ordstyrer, som deretter overtar som møteleder.

Etter forslag fra fylkesstyret, behandles forretningsorden og dagsorden som vedtas med alminnelig flertall. Endringer til vedtatt forretningsorden og dagsorden krever 2/3-flertall.

Det skal velges følgende funksjonærer, etter innstilling fra fylkesstyret:

  • 3 personer som tellekorps
  • 2 personer til å undertegne protokoll
  • 2 referenter.

Det skal til enhver tid være en referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, hvem som hadde ordet, alle forslag og alle voteringer. Der det blir foretatt opptelling, skal stemmetallene føres i protokollen

3. Konstituering

Møtet ledes av valgt møteleder .

Møtelederen må sørge for at de oppsatte rammene for debattene overholdes, og har derfor myndighet til å bestemme begrensning i taletid, når «strek» skal settes og gis fullmakt til å innstille på voteringsorden i alle saker.

Forslag som skal behandles, må være framsatt før strek er satt.

Stemmeberettigede medlemmer melder seg på talerlisten ved å vise tegn med stemmeskilt.

Møteleder gir ordet til de som ber om det fortløpende. Alle innlegg foretas fratalerstolen.

Talere skal henvende seg til møteleder og opptre med respekt for andre delegater og nominasjonsmøtet, og argumentere på en saklig og ryddig måte. Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrer, og ved gjentatte eller grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen (jubling, buing, plakater, signaler osv.) er forbudt. Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette, bortvises fra salen.

Møteleder kan tillate inntil to replikker til hvert debattinnlegg med følgende svarreplikk. En replikk kan være maksimum 1 minutt lang. Den skal være rettet til det foregående debattinnlegg. Stemmeberettigede medlemmer tegner seg til replikk ved å vise tegn under pågående innlegg. Møteleder gir replikk til de som først ber om det.

Møtedeltakere som ønsker å tegne seg til voteringsorden, dagsorden, møteregler eller saksopplysninger tegner seg ved å rekke opp stemmeskiltet med den andre hånden over.

Møteleder foreslår prosedyre for egenpresentasjon og støttetalere før personvalg.

4. Alternative listeforslag og benkeforslag

På nominasjonsmøtet legges nominasjonskomiteens forslag til grunn. Forslaget har vært sendt ut til lokallag og medlemmer 4 uker på forhånd. Forslaget er enstemmig av NK tre gjenværende medlemmer.

Medlemmer som har forslags- og stemmerett på nominasjonsmøtet, kan fremme alternativt forslag til kandidatliste (dvs. full liste med 15 navn), forutsatt at det kan dokumenteres at forslåtte kandidater har gitt samtykke til dette.

Et alternativt listeforslag skal være signert av forslagsstiller og må være fylkesstyret i hende senest 75 timer før nominasjonsmøtet dvs. innen fredag 25/11 16:00. Forslaget skal deles ut til alle delegater før møtestart.

Det er anledning til å fremme benkeforslag på enkelt kandidater under møtet. Benkeforslag må stilles til en bestemt plass på listen. Det er ikke adgang til å foreslå at en person skal settes inn på listen på en bestemt plass, og at øvrige navn skal forskyves nedover. Forslagstillere som foreslår endringer på de første fem plassene, får anledning til å begrunne forslaget i et innlegg fra talerstolen.

Det er mulig for kandidater som har tapt valg på en høyere plassering, å bli foreslått som kandidat på en lavere plass.

Alle nye forslag skal leveres skriftlig til møteleder og være signert av forslagstiller(ene).

Muntlige forslag fra salen som f.eks. begrensning i taletiden eller setting av «strek» for talerlisten, skal umiddelbart settes under votering dersom møteleder gir sin tilslutning til forslaget. Dette krever alminnelig flertall.

5. Presentasjon av kandidater

Nominasjonskomiteen presenterer først sitt forslag.

Hvis det er fremmet andre listeforslag, gis en av forslagsstilleren adgang til å presentere alternativ liste, ordstyrer sørger for tilnærmet lik tidsbruk som NK bruker for å redegjøre for sin innstilling.

Alle innstilte kandidater og motkandidater til de 10 øverste plasser på listen skal ha mulighet til å presentere seg selv med en appell på to minutter før valget gjennomføres.

Ved benkeforslag på de øverste fem plassene, åpnes det også for én støtteappell på to minutter for hver kandidat.

6. Avstemning og voteringsorden

Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før stemmegivningen er avsluttet.

Listen stemmes over i synkende rekkefølge fra 1.plass. Dersom det kun foreligger ett forslag til en eller flere bestemte plasser på lista, og ingen forlanger skriftlig votering, kan valgene gjøres ved akklamasjon.

Dersom to eller flere kandidater er foreslått til en bestemt plass på lista, eller hvis en av de stemmeberettigede på møtet krever det, foretas skriftlig votering.

7. Votering mellom flere kandidater

Den er valgt som oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmer. Kun avgitte stemmer telles med i voteringene. Ikke- avgitte eller avholdende stemmer telles ikke.

Dersom ingen kandidat i første valgomgang oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg.

Er det flere enn to kandidater, faller kandidaten med færrest stemmer ut i hver valgomgang, inntil én kandidat oppnår flere enn halvparten av stemmene. Dersom to eller flere kandidater oppnår det samme antall færreste stemmer i samme valgomgang, foretas loddtrekning om hvilken kandidat som faller ut. Når to kandidater gjenstår, er den valgt som har fått flest stemmer.

Dersom bare to kandidater gjenstår og det er stemmelikhet etter omvalg, skal det foretas loddtrekning, dog likevel er det slik at en kandidat som er innstilt av nominasjonskomiteen i slike tilfeller går foran en kandidat som ikke er innstilt.

8. Rusmidler og forstyrrende atferd

Nominasjonsmøtet skal være rusfritt. Det er ikke tillatt å nyte alkoholholdige drikkevarer i nominasjonsmøtesalen under møtet. Berusede personer vises bort fra nominasjonsmøtet.

Personer som forstyrrer nominasjonsmøtet eller ved gjentatte anledninger oppfører seg ufint overfor andre deltakere, vil bli vist bort fra nominasjonsmøtet.