Fotocredit: B. Sterud

MDG Østfolds høringssvar på Fylkesplan for Østfold – les den her!

Vi berømmer Fylkeskommunen for et grundig og godt dokument som fanger opp viktige samfunnstrender og politiske signaler. Dette vil være nyttig i kommende år både for kommunene og det kommende Viken fylke. De Grønne er glade for at Fylkeskommunen tar klimautfordringene på alvor og legger Parisavtalen til grunn. Dette er synlig flere steder, ikke minst under «Klima og miljø» og i «Det grønne skiftet».

Vi har likevel noen kritiske merknader.

 

27. april 2018

Her er en liten smakebit:

«Kommunene trenger ingen mild oppfordring til å følge nasjonale viktige føringer for arealbruk. Fylkeskommune må våge å gi klare planfaglige råd, med gode avveide streker på kartet. Kommunepolitikerne vet at Fylkesplanens arealdel ikke er bindende, og må vite at den representerer viktige råd for å nå omforente nasjonale og regionale politiske mål. En fylkeskommunal arealplan som bare er et ekko av kommuneplanene blir svekket og lite relevant med utydelige føringer for arealbruk, og manglende læringseffekt. De Grønne ønsker både en oppfordring til at kommunene tegner om kartet, og at Fylkeskommunen selv viser vei med tydelig anbefaling på hvordan regionen best kan utvikles. Vi studerte arealkartet og fant totalt 17 000 daa (17 km2) dyrka mark man mener kan bygges ned innen 2050. Dette er stikk i strid med mål for delmål Jordvern i samfunnsdelteksten (pkt. 24- 28).»

Og resten kan du lese her:

Høringsuttalelse til fylkesplanen

 

Og selve fylkesplanen finner du her: https://www.ostfoldfk.no/planlegging-og-horinger/pagaende-planarbeid-og-horinger/fylkesplan/

«Fylkesplanen er Østfoldsamfunnets viktigste strategiske dokument, og skal samordne statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket. Forslag til revidert fylkesplan er nå på høring fram til 23. april 2018. »