Nominasjonskomiteens innstilling til stortingslista 2017

Nominasjonskomiteen legger med dette fram sitt listeforslag til Stortingsvalget 2017. Nominasjonsmøtet avholdes 28. november kl 19.00 i fylkeshuset i Sarpsborg.

28. oktober 2016

Nominasjonskomiteens arbeid

Det er Nominasjonskomitéen sitt ansvar å innstille en liste med kandidater direkte til nominasjonsmøtet, basert på innspill fra partiets medlemmer og lokallag. Nominasjonskomitéen (NK) ble valgt på Årsmøtet 2016 i MDG Østfold, og består av:

Leder: Erik Skauen fra Fredrikstad

Medlemmer: Trond Valde fra Moss og Helene Winther fra Sarpsborg

Varamedlem: Øivind Holt fra Halden og Anne Marit Skovly fra Hvaler

Komitéen representerer bredde både i perspektiver, geografi og erfaringer i partiet. I starten avprosessen trakk Anne Marit Skovly seg og i oktober gikk Helene Winther ut av komiteen; begge etter eget ønske, fordi de ble nominert som kandidat av flere lag.

Øivind Holt rykket da opp som fast medlem av nominasjonskomiteen. Trond Valde har vært sykmeldt og ikke deltatt i sluttfasen av arbeidet.

Komitéens arbeid begynte i mars 2016 og har fulgt Miljøpartiet De Grønnes nasjonale vedtekter og retningslinjer (nominasjonskomitéens retningslinjer), samt valgloven. Alle i nominasjonskomitéen har signert taushetserklæring.

NK har hatt som mål å få til en liste som gir partiet mest mulig gjennomslag i Stortingsvalget 2017 og at vår Østfoldrepresentant evner å jobbe for god Østfoldpolitikk samtidig som kandidaten finner sin plass i den nasjonal politikken.

Det ble derfor tidlig klart at vi måtte søke kandidater utover de som allerede var aktivt med i kommunepartiene og har verv på lokalt nivå. Søking etter nye kandidater ble gjort samtidig som vi jobbet med innspill fra lokallag og medlemmer.

Arbeidet resulterte i en liste med 10 navn, satt opp alfabetisk. Dette var ikke noen komplett liste, men et grunnlag for å foreta intervjuer og nærmere kartlegging. Oversikten skapte debatt, men NK har hele tiden vært bevisst på at det endelige listeforslag måtte suppleres med flere folkevalgte og personer som er tilknyttet lokallagene.

Alle kandidater har blitt bedt om å fylle ut et spørreskjema og et flertall av de nye kandidatene har blitt intervjuet av NK med bistand fra en bisitter. Formålet med intervjurunden har vært å finne fram til personer som kan stå på de 5 første plassene på lista.

Kandidatene har blitt vurdert etter flere kriterier:

 • politisk engasjement og teft, solid kunnskap til å sette seg inn i store og komplekse
 • saker samt utvikle og formulere politiske forslag på vegne av partiet
 • ha kunnskap om Østfold og kunne fremme saker som er viktig for fylket
 • evner å gi gode svar på kritiske og overraskende spørsmål i en presset situasjon.
 • ha medieerfaring og kunne hevde seg i politiske debatten
 • ha evne til å ”selge” vår politikk og skape oppmerksomhet blant ulike velgergrupper

Ved oppsett av listeforslaget har det blitt lagt vekt på følgende kriterier:

 • For kandidater til den øverste delen av listen er det dessuten lagt særlig vekt på gode samarbeidsevner, lagforståelse og evne til å motivere andre.
 • Kandidatene må kunne stille seg bak partiets prinsipprogram og i hovedsak være enig i partiets politikk.
 • Alle kandidater skal være medlemmer av Miljøpartiet De Grønne når nominasjonsmøtet avholdes.
 • Lik kjønnsfordeling ved at mann – kvinne plasseres annenhver gang.
 • Geografisk spredning ved at påfølgende kandidater kommer fra ulike kommuner.
 • God aldersfordeling fra skoleelev til pensjonist.
 • At kandidatene samlet har ulik utdanning og yrkeserfaring.

Listeforslaget er således en helhet, hvor kandidatene har egenskaper som utfyller hverandre og ivaretar viktig kompetanse, kvaliteter og verdier på en god måte. De er dessuten synlige og har bred kontaktflate lokalt, slik at vi kan treffe hele vårt velgergrunnlag og skape motivasjon i hele organisasjonen.

I løpet av prosessen har vi:

 • Kontaktet over 40 kandidater
 • Gjennomført over 20 intervjuer
 • Gjennomført 5 fellesmøter
 • Hatt ukentlig kontakt på telefon og e-post
 • Kontaktet nominasjonskomiteer i andre fylker

Komitéens innstilling er enstemmig.

Erik Skauen     Øivind Holt

Komiteen avsluttet arbeidet med innstillingen 27.10.16

 

MDG Østfold Stortingsliste 2017
Nr Fornavn Etternavn Kjønn Kommune Fødselsår Stilling / Utdanning Politiske verv
1 Håkon Borch M Moss 1961 Naturforvalter / forsker
2 Helene Winther K Sarpsborg 1991 Student/spesialpedagog
3 Thomas Bedin M Hobøl 1975 Naturforvalter / Lærer Medlem K-styre
4 Benedicte Lund K Moss 1966 Sivilagronom Varaordfører
5 Kjetil Hafstad M Fredrikstad 1946 Dr.theol
6 Anne Marit Skovly K Hvaler 1957 Lærer / bedriftsleder Medlem K-styre
7 Johan Johansen M Halden 1986 Lærer
8 Ingvild Klippenberg Stang K Fredrikstad 1998 Skoleelev Leder Grønn Ungdom
9 Anders Jensen M Askim 1989 Miljøarbeider Medlem K-styre
10 Madelen Roxman Ueland K Råde 1986 Sosialantropolog K-styre og F.skap
11 Niklas Mintorovitch Pettersen M Fredrikstad 1987 Master kulturhistorie
12 Kathrine Walthinsen K Halden 1965 Bibliotekar Medlem Hovedutvalg
13 Sten Inge Tunli M Hobøl 1961 Sjefsingeniør Leder lokallag
14 Ida Julsen K Fredrikstad 1975 Kunstner Medlem K-styre
15 Jonas Sjolte M Moss 1980 Dr.ing Medlem K-styre

 

Under følger en kort beskrivelse av nominasjonskomiteens topp ti- kandidater

1. Håkon Borch, 55 år, Moss

Utdanning: Naturforvalter Cand Agric / M.Sc. fra NMBU på Ås (1991). Supplert med 30 studiepoeng i vitenskapsteori og statistikk. Studieopphold i 3 mnd ved University College, London

Yrkeserfaring: Miljøvernsjef i Stange kommune (1994-99).

Siden 1999 forsker på Jordforsk/NIBIO. Hovedtema har vært vannforurensing av næringsstoffer, men har også arbeidet noe med andre former for forurensing (miljøgifter). Er nå avdelingsleder for Avdeling grøntanlegg og miljøteknologi. Har holdt en rekke foredrag innen sitt fagfelt.

Borch har i tillegg erfaring som næringslivsleder og gründer. Han har vært med på å etablere og drevet utvikling av programvare. For arbeid og initiativ i forbindelse med utvikling av dataløsninger har to ganger blitt nominert til miljøprisen Glassbjørnen. Fikk innovasjonsprisen i Bioforsk i 2006.

Han har ingen politiske verv, men har vært tillitsvalgt i Forskerforbundet og er styremedlem i Naturvernforbundet i Østfold.

2. Helene Winther, 25 år, Sarpsborg

Utdanning: Er bachelor i spesialpedagogikk og arbeider for tiden med en Master i spesialpedagogisk rådgivning med fordypning i utviklingshemming.

Yrkeserfaring: Winther har jobbet som miljøterapeut og kontaktlærer og har hatt praksisplass i kommune og fylkeskommune. Har skaffet seg god kunnskap om skolesektoren.

Winther har drevet mye med hest og i år vært deltaker i NRK 1 programmet «Det store spranget» og skaffet seg mye praktisk medietrening

Hun er varamedlem til kommunestyret i Sarpsborg og styremedlem i lokallaget.

3. Thomas Bedin, 40 år, Hobøl

Utdanning: Bedin har en mastergrad i naturforvaltning (tropisk økologi og vilt- og fiskeforvaltning) fra NMBU. I tillegg har han befalsutdanning fra Forsvaret og grunnfag i kjemi fra NTNU og NMBU. Etter at han bestemte seg for å bli lærer, tok Bedin praktisk pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Østfold.

Yrkeserfaring: Fra 2001-2007 jobbet han som lærer på Åsgård skole i Ås. Bedin jobber nå som lærer på Malakoff vgs. i Moss. Her underviser han i matematikk, naturfag og kjemi.

Bedin sitter i kommunestyret i Hobøl for MDG og han løper orientering for Indre Østfold orienteringsklubb og har ansvar for tur-orienteringa i Hobøl IL.

4. Benedicte Lund, 50 år, Moss

Utdanning: Sivilagronom fra NMBU (Masterstudie). To-årig økonomisk/administrativ høgskoleutdanning.

Yrkeserfaring: bred yrkeserfaring innen landbruksrelatert næring, hovedsakelig som fagperson i fjørfenæringa med fokus på bærekraft og dyrevelferd. Lund har også jobbet med å bevare bevaringsverdige husdyrraser, økologisk mat og grønn opplevelsesnæring.

Lund er varaordfører i Moss kommune og 1.vara til Sentralstyret i MDG. Synger i kor og liker å ri.

5. Kjetil Hafstad, 70 år, Fredrikstad

Utdanning: Cand theol, praktisk teologisk eksamen og dr. theol.

Yrkeserfaring: journalist (filmanmelder i en årrekke i en ukeavis) og senere som nyhetsjournalist i Aftenposten. Prest i Borg bispedømme (Lørenskog, Moss og Jeløy og Hvaler), stipendiat, universitetslektor og professor i samtidsteologi. Jobben medførte verv i Universitetets sentrale ledelse (som forskningsdekan i flere perioder mv.).

Hafstad har også hatt tallrike verv og utredningsoppdrag i nasjonal og internasjonal sammenheng og i kirken.

6. Anne Marit Skovly, 59 år, Hvaler

Utdanning: Cand mag med fagkrets innen Økonomi – administrasjon. Årsstudium i Entreprenørskap. Sped ped.

Styrekompetanse gjennom BI. Lederopplæring gjennom ØFK 1 år.

Yrkeserfaring: Lærer i økonomiske administrative fag, tillitsvalgt for SL (LO), utdanningsleder for Helse og oppvekst i 8 år, prosjektleder for Ungt Entreprenørskap 2 år, har benyttet Ungdomsbedrift som pedagogisk metode siden 1993, har drevet 2 egne bedrifter og driver i dag Hvaler Gjestehage.

Er medlem av Hvaler Kommunestyre

7. Johan Johansen, 30 år, Halden

Utdanning: Bachelor i Samfunn, Språk og Kultur. Master i: Internastional studies, with a focus on Conflict Dynamics and International Political Economy. Årsstudium i naturfag og praktisk pedagogisk utdanning.

Yrkeserfaring: Lektor ved Rakkestad ungdomsskole. Flere lengre utenlandsopphold i forbindelse med studier og solidaritetsarbeid.

Er med i lokallaget i Halden.

Fotball trener, barneidrettsansvarlig og ungdomsrepresentant i lokal idrettslaget.

8. Ingvild Klippenberg Stang, 18 år, Fredrikstad

Utdanning: Stang går på Fredrik II vgs., engelskspråklig linje med et globalt fokus. Med fag innenfor vitenskap, global politikk, moderne historie og språk.

Yrkeserfaring: Sommerjobber

Hun er styreleder for Grønn Ungdom i Østfold. Hun er med i eller har vært med i Røde Kors Ungdom, Natur og Ungdom og Amnesty International.

Andre interesser er litteratur, kunst, musikk, språk, historie, vitenskap og politikk. Hun går på fekting.

9. Anders Jensen, 27 år, Askim

Utdanning: Han har utdannelse fra teknisk byggfag på Askim Videregåendeskole, interiør på Mysen videregåendeskole og allmenn påbygning

Yrkeserfaring: Jensen jobber som tilkallingsvikar på Parken Bofellesskap i Askim og Granvinveien i Spydeberg, som er to bofellesskaper for psykiske utviklingshemmede. Han har også hatt praksis i et dagsenter for samme type mennesker, i Henstad barnehage i Askim, Hobøl asylmottak, flyktningmottaket i Askim, og på Kirkegata Omsorgsboliger i Askim.

Innvalgt i Askim bystyre og er nestleder i fylkeslaget MDG Østfold.

Interesser er historie, filosofi, kunst, fotografering, frivillighet, bueskyting og natur.

10. Madelen Roxman Ueland, 30 år, Råde

Utdanning: Master i sosialantropologi og samfunnsviter fra Universitetet i Oslo (med studieopphold på Cuba og i Sør-Afrika). Har også studier i interkulturell kommunikasjon og religion fra Misjonshøgskolen i Stavanger, samt enkeltemner i språk og lingvistikk fra UiO.

Yrkeserfaring: Arbeidet som journalist, hovedsakelig i radio. Nå ansatt som organisasjonssekretær på MDG’s partikontor.

Innvalgt i Råde kommunestyre og sitter i formannskapet og flere utvalg.

Har vært aktiv svømmer.