Fotocredit: B. Sterud

Om oss

Miljøpartiet De Grønne Østfold ble formelt stiftet 23. oktober 2008, men MDGs aktivitet i fylket er betydelig eldre. I Halden har lokallaget vært aktivt siden stiftelsen av partiet nasjonalt i 1988, med folkevalgte alle år siden! Vi har lokallag i Indre Østfold (nylig opprette ved sammenslåing av Hobøl-Spydeberg og Askim, Trøgstad og Eidsberg), Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss-Rygge, Råde og Sarpsborg.  I tillegg har vår ungdomsorganisasjon, Grønn Ungdom, fylkeslag i Østfold.

 

 

Kontakt oss

Mail: ostfold@mdg.no

Facebook: https://www.facebook.com/MDGOstfold

Twitter: https://twitter.com/MDGOstfold

 

Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Østfold

sist revidert på årsmøtet 08.02.2017

§ 1 Stiftelse og grunnlag

Miljøpartiet De Grønne i Østfold (heretter kalt MDG Østfold eller fylkeslaget) er stiftet 23.10.2008. Fylkeslaget er en del av Miljøpartiet De Grønne og bygger på partiets prinsipprogram og vedtekter.

§ 2 Formål

MDG Østfold har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i Østfold, blant annet ved å søke representasjon i lokale folkevalgte organ.

§ 3 Medlemskap

a) Som medlem i Miljøpartiet De Grønne regnes den som har fylt 15 år, har betalt kontingent til partiet for inneværende eller foregående år og ikke meldt seg ut.

b) Som medlem i Miljøpartiet De Grønne Østfold regnes medlemmer etter første ledd som har folkeregistrert adresse i Østfold. Slike medlemmer som med landsstyrets samtykke har valgt å tilhøre annet fylkeslag kommer til fradrag, og medlemmer som med tilsvarende samtykke har valgt motsatt endring av tilhørighet, kommer i tillegg.

c) Stemmerett og valgbarhet i lagets møter og organer følger medlemskapet etter §3 a) og b), med følgende unntak: Nye medlemmer og medlemmer som melder seg inn igjen etter et opphold får stemmerett 4 uker etter at kontingenten er betalt. Det er ikke anledning til å stemme på vegne av andre i noen av lagets møter og organer.

§ 4 Årsmøtet

a) Årsmøtet er fylkeslagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år seinest seks uker før åpningen av det ordinære landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne. Styret skal sende melding om dato for årsmøtet til medlemmene med minst fire ukers varsel og endelig innkalling med saksliste seinest to uker før møtet.

b) Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og valg av styre og valg av representant(er) til partiets landsmøte. Andre saker kan behandles dersom de er nevnt i innkallingen eller hvis de er av hastekarakter og et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet aksepterer å behandle dem.

c) Årsmøtet velger en valgkomité på 3 eller 5 medlemmer. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen, forutsatt at lokel-/fylkeslaget har over 20 medlemmer. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av styre til neste årsmøte.

d) Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertatt, unntatt ved forslag om vedtektsendringer (jfr. § 7).

e) Når forholdene krever det kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med to ukers varsel. Når det kreves av minst ¼ av medlemmene, eller av minst tre medlemmer dersom dette utgjør mer enn ¼ av medlemmene, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de sakene som er nevnt i innkallingen.

§ 5 Styret

a) Styret i MDG Østfold står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i fylkeslaget, om ikke annet er bestemt av tidligere årsmøte. Styret plikter å legge fram årsmelding og regnskap for årsmøtet, føre protokoll over egne møter og sørge for forsvarlig arkivering av regnskap, årsmeldinger og protokoller.

b) Styret består av minst tre medlemmer, inkludert leder eller talspersoner som velges ved særskilt valg. Varamedlemmer velges i nummerert rekkefølge. I tillegg kan en representant for hvert lokallag, Grønn Ungdom og Grønne Studenter møte med forslagsrett på alle styremøter.

c) Leder for kommunestyre/fylkestingsgruppa bør som hovedregel møte i styret, uten stemmerett med mindre han/hun også er ordinært styremedlem.

d) Styremedlemmene velges for ett år om gangen.

e) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene eller innkalte varamedlemmer er tilstede, og uansett ikke ved mindre enn 3 personer. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

f) Dersom leder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å velge ny leder. Dersom ett eller flere andre styremedlemmer fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp, og dette medfører at styret blir stående med færre enn tre medlemmer uten at plassene kan fylles ved at varamedlemmer rykker opp,
skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg.

g) Fylkeslaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av styret.

§ 6 Særskilte vedtekter for fylkeslaget

a) Fylkesstyret skal gi alle lokallag i fylket fullgod og løpende informasjon om egne vedtak og om aktiviteter fylkeslaget tar initiativ til eller deltar i.

b) Fylkesstyret skal etter beste evne bistå lokallag i fylket i deres arbeid, når lokallag uttryker ønske om slik bistand. Lokallag har ikke krav på økonomiske bidra fra fylkeslaget.

c) Det påhviler Miljøpartiet De Grønne å sørge for at fylkesstyret til enhver tid har tilgang til registeret over medlemmer i fylket, men det påhviler også fylkesstyret å holde seg oppdatert om medlemsutviklingen i kommunene. Fylkesstyret skal også arbeide for at at det blir etablert lokallag av Miljøpartiet De Grønne i kommuner der medlemstallet gir grunnlag for dette.

§ 7 Tolkning av vedtektene

Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises til partiets kontrollkomité, hvis avgjørelse i så fall er endelig.

§ 8 Endring av vedtektene
Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte og må følge med innkallingen til dette. Endring av vedtektene krever et flertall på 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft straks.

§ 9 Oppløsning

Fylkeslaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår:

  • at det er færre enn tre medlemmer som ønsker å videreføre det
  • at de medlemmene som ønsker å videreføre det ikke er i stand til å oppfylle de kravene som stilles til fylkeslag i partiets vedtekter
  • at Miljøpartiet De Grønne oppløses
  • at det skjer endringer i kommune/ fylkes- strukturen som gjør deling av lokal/fylkeslaget eller sammenslutning med andre naturlig

Ved oppløsning tilfaller fylkeslagets midler Miljøpartiet De Grønne, eller ved oppløsning av partiet den organisasjonen som overtar partiets midler. Ved sammenslutning med landre lag tilfaller midlene det sammensluttede laget. Ved deling av lag tilfaller midlene de nye lagene etter årsmøtets vedtak, ved manglende vedtak vil landsstyret avgjøre fordeling av midler.